Vizyonumuz

İstanbul Sanayi Odası (İSO) iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik çerçevesinde uluslararası ticarette ortaya çıkması muhtemel yeni sistemlerin ülkemiz adına doğuracağı risk ve fırsatları göz önünde bulundurarak, sanayiciye rehberlik edecek çalışmalarını “Sürdürülebilirlik ve Koordinasyon Şubesi” bünyesinde hayata geçirmektedir.

İSO Sürdürülebilirlik ve Koordinasyon Şubesi’nin temel amaçlarından biri; üretimin merkezine, çevresel, sosyal ve ekonomik unsurları alacak şekilde sanayi şirketlerimizin küresel değer zincirinde yüksek katma değer üretmelerine ve “rekabetçi sürdürülebilirlik” yetkinliklerini artırmalarına destek olmak ve yeni projeler geliştirmek üzere çalışmalar yürütmektir.

İSO olarak, “İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Sanayi” ve “Döngüsel Ekonomi” teması altında küresel ve ulusal gelişmeleri takip ederek sürdürülebilirlik anlayışının yaygınlaştırılmasını, sanayi farkındalığının artırılmasını ve üyeler ve paydaşlar için değer yaratılmasını amaçlıyoruz. Ayrıca; “Sanayinin Dayanıklılığı”, “İşin Geleceği”, “Güvenli Çalışma Ortamı”, “Sürdürülebilir Finans” ve “Dijital Dönüşüm” gibi tematik alanlarda değer yaratacak projeler hedefliyoruz.

 

İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Sanayi

İSO, iklim değişikliğinin, tüm iş süreçlerine ve karar verme mekanizmalarına tamamen entegre edilmesi gereken, stratejik bir konu olduğuna inanmaktadır.

İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Sanayi alanında; iklim değişikliğinin etkilerini sanayi perspektifi ile tanımlamak, bu etkileri azaltmak ve gerekli uyum çalışmalarını yürütmek ve düşük karbonlu bir ekonomik modele geçiş için gereken çalışmalara odaklanacaktır.

Öncelikli konular

 • İklim değişikliğine uyum ve emisyon azaltım stratejileri
 • AB Yeşil Mutabakatı
 • Temiz teknolojiler
 • Enerji ve kaynak verimliliği & yönetimi
 • Mevzuata uyum ve risk yönetimi

 

Sanayinin Dayanıklılığı

Kuruluşların küresel, ulusal ya da bölgesel kriz zamanlarında temel işlevlerini korurken ürün ve hizmet sunmaya devam edebilme becerisi olarak tanımlanabilecek “Sanayinin Dayanıklılığı”, zorluklar ve belirsizlikler karşısında sanayinin uzun vadeli devamlılığını sağlar.

Sanayinin dayanıklılığı, deprem de dahil olmak üzere, yangın, sel, kuraklık ve benzeri doğal afet zamanlarında olası kesintilere karşı dirençli olma ve toparlanma yeteneği gibi konuları kapsayan ve risk azaltımı için strateji geliştirme, dayanıklılığı sürekli olarak izlemek için sistemler oluşturma, önceden planlama ve teknik eğitim gerektiren bir süreçtir.

 • Risk yönetimi
 • Tedarik zinciri yönetimi
 • Altyapı tasarımı
 • İş gücünün hazır bulunma kapasitesi (Workforce Preparedness)
 • Afet yönetimi yetkinliklerinin gelişimi
 • İş sürekliliği planlaması
 • Güvenli ve sürdürülebilir yapılar

Döngüsel Ekonomi

Mevcut ekolojik ve ekonomik krizlerin bir dengeleyicisi olarak kabul edilen döngüsel ekonomi ve döngüsel iş modelleri sanayi sektörlerinin kaynak verimliliği üzerinden maliyet avantajı yaratmasına ön ayak olur.

Döngüsel Ekonomi alanında; döngüsel ekonomi konusunda iş dünyasında farkındalık yaratılması, iş birliği ve etkileşimin artırılması, üretim süreçlerinde etkinliğin ve verimliliğin arttırılmasında kolaylaştırıcı olunması konularına odaklanacaktır.

Öncelikli konular

 • Atık yönetimi
 • Kimyasal ve su yönetimi
 • Değer zinciri ve yaşam döngüsü analizi
 • Yenilikçi iş modelleri, döngüsel ürün ve hizmet tasarımı
 • Yeşil satın alma / yeşil tedarik
 • AB Döngüsel Ekonomi mevzuatına uyum

İşin Geleceği

Hızlı teknolojik evrim ve sosyo-ekonomik kutuplaşmanın küresel ölçekte işsizliğe, gelir eşitsizliğine ve sosyal istikrarsızlığa yol açacağı beklenmektedir.

Sürdürülebilir büyümeyi sağlamak için bu hızlı dönüşüm dalgasını yakalamak, işin geleceğini şekillendirmek için proaktif bir yaklaşım benimsemek, şirketlerin çalışanların gelir güvenliği ve refah ihtiyaçlarına yanıt vermesini sağlamak büyük önem taşımaktadır.

İşin Geleceği alanında; sürdürülebilirlik çerçevesinde yetenek gelişimi ve dönüşümü ve kapsayıcı iş modellerine odaklanılacaktır.

Öncelikli konular

 • Yetenek gelişimi, yetenek dönüşümü, yaşam boyu öğrenim
 • Kapsayıcı iş modelleri ve toplumsal cinsiyet eşitliği
 • Dönüşümsel sürdürülebilirlik liderliği
 • Girişimcilik

Güvenli Çalışma Ortamı

Günümüzde çalışma ortamları, teknolojik, ekonomik ve sosyal gelişmeler çerçevesinde hızla değişmektedir. Elde edilen ilerlemeye rağmen, birçok çalışanın güvenliği, sağlığı ve çalışma koşulları zorlu olmaya devam etmekte ya da yaşanan değişimler yeni sorunlara yol açmaktadır.

Güvenli Çalışma Ortamı tematik alanı; çalışma ortamının, insan hatası durumunda bile mümkün olduğunca güvenli olacak şekilde tasarlanmasına, çalışanların sağlığının tehlikeye atılmaması için tehlikelerin ortadan kaldırılması ve en aza indirilmesine, güvenlik odaklı kurum kültürü oluşturulmasına odaklanmaktadır.

Öncelikli konular

 • İş sağlığı ve güvenliği
 • Sağlık ve teknik donanım
 • İşyeri iklimi, aydınlatma ve gürültü
 • Kimyasal riskler
 • Ergonomi: insana uygun çalışma
 • İş organizasyonu ve çalışma süresi

Sürdürülebilir Finans

Sürdürülebilir finans, geçtiğimiz dönemde önemi daha da çok anlaşılan hem Türkiye hem uluslararası piyasalarda uygulamalarını gittikçe daha fazla görmeye başladığımız yeni finans anlayışı olmaya başlamıştır.

Bu yeni sürdürülebilir finans anlayışı, kurumlara yeni bir iş stratejisi ve alan yaratma fırsatı da sunmaktadır.

Sürdürülebilir Finans alanı; Türkiye finans sektörü başta olmak tüm sektörlerde sürdürülebilirlik olgusunu yaymayı, bu konuda mevcut imkanlar ile İSO üyelerini buluşturmayı ve ihtiyaç duyulan finansal kaynağın yaratılmasında özel sektörü harekete geçirmeyi amaçlamaktadır.

Öncelikli konular

 • Düşük karbonlu ve kapsayıcı büyüme için sunulan finansal araç ve ürünlerin geliştirilmesi
 • Mevcut finans imkanları ile İSO üyelerinin buluşturulması
 • Sürdürülebilir kalkınma odaklı işbirliklerinin artırılması