Net sıfır hedefinde iklim direnci önemli rol oynuyor

Net sıfır hedefinde iklim direnci önemli rol oynuyor

OECD tarafından hazırlanan “Net Sıfır: Değişen Dünyada İklim ve Ekonomik Direnç” raporu, iklim politikalarında direncin önemine dikkat çekiyor.

Rapor, hükümetlerin net sıfır hedefine doğru geçişi güvence altına almak için çeşitli önlemler alması gerektiğini belirtiyor. Öneriler sektörler arasında oluşabilecek engelleri tanımlamak, kamu finansmanını artırmak, inovasyonu hızlandırmak, halk desteğini kazanmak ve adil bir geçişi sağlamak gibi konuları kapsıyor.

Raporda tedarik zincirinde yaşanan aksaklıklar, istihdam açıkları ve temiz enerji arzı yakın gelecekte karşılaşılması olası sorunlar olarak değerlendiriliyor ve bu gibi sorunlara karşı öncesinden hazırlık yapılması gerektiğinin önemi vurgulanıyor.

Diğer yandan, net sıfır hedefine ulaşılabilmek için uzun vadeli kamu finansman kaynaklarının sürdürülebilir olması büyük rol oynuyor. Hükümetlere kapsamlı ve dirençli iklim politikaları geliştirirken kamu finansmanının temel alınması gerektiği belirtiliyor. Ayrıca kamu finansmanının yanı sıra yatırım ve finans piyasalarını da sürdürülebilir finans normlarına uyumlu hale getirmek ve özel sektör katılımının da artırılması gerekiyor.

Öte yandan net sıfır hedefine ulaşmak için geniş çaplı halk desteğinin sağlanması önem taşıyor. İklim politikalarının doğrudan ve dolaylı ekonomik sonuçlar doğuracağı bir sistemde bu politikaların adil bir geçişin sağlanmasında büyük bir etkiye sahip olacağı belirtiliyor. Bu doğrultuda karbon fiyatlandırmalarından elde edilecek gelirlerin dağılımına yönelik standartların belirlenmesi gerektiği ifade ediliyor.

Belirlenen politikalarda iklim riskleri temel alınmalı

Rapora göre, net sıfır emisyon hedefine ulaşmak için hızlı ve maliyet etkin teknolojik inovasyona ihtiyaç duyuluyor. Hükümetlerin inovasyonu teşvik etmek için sonuç odaklı bir yaklaşım benimsemesi, finansman sağlanması ve Ar-Ge çalışmalarına yönelik kapsamlı bir ekosistem oluşturması gerektiği belirtiliyor. Ek olarak yeni teknolojilere yönelik eğitim ve beceri geliştirme programlarının devreye sokulmasının altı çiziliyor.

Rapora göre hükümetlerin politikalarını iklim risklerini yönetmek üzere şekillendirmesi gerekiyor. Örneğin, altyapı projelerinin iklim uyumlu şekilde tasarlanması, sigortaların iklim risklerini kapsaması, finansal mekanizmaların iklim krizi direncini artırması ve erken uyarı sistemlerinin güçlendirilmesi gibi adımlar atılması, iklim risklerini etkin bir şekilde yönetilmesini sağlıyor.

Raporda kurumsal kapasite ve yönetişimin, direncin inşasının kritik bir unsuru olduğu belirtiliyor. Bölgesel ve yerel politikaların belirlenmesi ve uygulanması için gerekli kaynakların ve becerilerin sağlanmasının önemine değiniliyor. Ayrıca çok paydaşlı bir yaklaşım benimsenmesi ve yerel toplulukların ve paydaşların katılımının teşvik edilmesi gerektiği aktarılıyor. Bütün bu süreç içerisinde şeffaflık, hesap verebilirlik ve adalet ilkelerinin temel alınması gerektiği ifade ediliyor.

Net sıfır yolunda küresel ölçekte bir iş birliğinin sağlanmasının önemine değinilen raporda hükümetlere Ulusal Katkı Beyanları’nı daha da güçlendirmeleri ve belirledikleri eylemleri acilen uygulamaya başlamaları çağrısında bulunuluyor.

 

Paylaş