Otomotiv sektörü sürdürülebilirlik hedeflerinde iddialı ilerliyor

Otomotiv sektörü sürdürülebilirlik hedeflerinde iddialı ilerliyor

Otomotiv Sanayii Derneği, ikinci Otomotiv Ana Sanayi Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladı.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), otomotiv sektöründeki küresel gelişmeleri ve 2021-2022 yıllarına ait verilerle Türkiye otomotiv sanayisinin çevresel, sosyal ve yönetsel  performansını içeren, Küresel Raporlama Girişimi (Global Reporting Initiative, GRI) standartlarına göre hazırlanan ikinci raporunu yayımladı.

Rapora göre, son dört yılda hafif araç üretim başına sera gazı emisyonları yüzde 31, diğer araç grupların üretimi kaynaklı sera gazı salımları  ise yüzde 55 azaldı. Geri kazanım oranı ise yüzde 99 seviyesine ulaştı.

OSD üyelerinin 2019-2022 yılları arasında hafif araç üretimi başına toplam eşdeğer enerji tüketimi, birim araç başına yatay bir seyir izledi ve 2022 yılında 1.080 KWh/araç olarak gerçekleşti. Kamyon, otobüs ve traktör gibi diğer araç gruplarında ise son dört yılda birim enerji tüketimi yüzde 39 azaldı ve 5.246 KWh/araç olarak gerçekleşti.

OSD üyelerinin üretim faaliyetlerinde su kullanımı ise 2019 ve 2022 yılları arasında birim araç başına hafif araçlarda yaklaşık yüzde 5, diğer araç üretimi birim başına ise yüzde 45 azaldı. Aynı dönemde diğer araç üretiminde birim atık su miktarı yüzde 54 azaldı.

Karbon nötr hedefi doğrultusunda gerçekleştirilen Ar-Ge ve inovasyon yatırım ve projelerinde ise artış yaşandı. Rapora göre 2015 yılından bu yana Ar-Ge istihdamı yüzde 35 oranında arttı.

Nitelikli iş gücünün korunması ve geliştirilmesi için de çalışmalar gerçekleştirildi. Bu kapsamda çalışanların performansını yükseltecek çalışma ortamı yaratıldı, çeşitliliği gözeterek fırsat eşitliği sağlandı ve nitelikli iş gücünü korumayı esas alan politikalar hayata geçirildi. Kadın çalışan oranı ve kadın yönetici sayısı ise her geçen yıl arttı. 2022 yılında toplam çalışan içinde kadın çalışan oranı yüzde 12,3 ve toplam yönetici sayısında ise yüzde 16,2 seviyesine yükseldi.

Türkiye Otomotiv Sektöründe Sürdürülebilirlik Eylem Planı açıklandı

Öte yandan Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi öncülüğünde OSD ve TAYSAD’ın katkılarıyla Türkiye Otomotiv Sektöründe Sürdürülebilirlik Eylem Planı (OSEP) hazırlandı.

OSEP kapsamında altı başlık halinde oluşturulan ve beş yılda tamamlanması öngörülen hedefler belirlendi. Belirlenen hedefler “Farkındalık”, “Mevcut Durum Tespiti”, “Yeşil Dönüşüm için Finansa Erişim ve İş Birlikleri”, “Çevresel Etkilerin Azaltılması ve Döngüsel Ekonomiye Geçiş”, “Çevreci Araçlar için Yeni Teknolojilere Geçiş” ve “Sosyal Sürdürülebilirlik” başlıkları altında detaylandırıldı.

Eylem planında, sürdürülebilirlik konusunda büyük ölçekli firmaların hızlı bir adaptasyon sağladığı ancak birçok firmanın sürdürülebilirliği içselleştirme konusunda  desteğe ihtiyacı olduğu belirtiliyor.

Her hedef için mevcut durum analizine yer verilen Eylem planında hedefler için uygulama periyodu, sorumlu ve ilgili olabilecek kurum ve kuruluşların yanı sıra eylemin takip edilebilmesi amacıyla Temel Performans Göstergeleri (KPI) ve Performans Göstergeleri (PI) de bulunuyor.

 

Paylaş