Türkiye’nin 2030 yılı iklim değişikliği yol haritaları açıklandı

Türkiye’nin 2030 yılı iklim değişikliği yol haritaları açıklandı

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, iklim değişikliğine uyum ve iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında hazırladığı eylem planlarını açıkladı.

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan “İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi ve Eylem Planı (2024-2030)”, iklim değişikliğinin ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde sektörler üzerindeki etkilerini değerlendirerek, uyum eylemlerini belirlemeyi, uygulamayı ve izlemeyi amaçlıyor.

Planda; “Kent”, “Su Kaynakları Yönetimi”, “Tarım ve Gıda Güvencesi”, “Biyolojik Çeşitlilik ve Ekosistem Hizmetleri”, “Halk Sağlığı”, “Enerji”, “Sanayi”,” Turizm ve Kültürel Miras”, “Ulaşım ve İletişim”, “Sosyal Kalkınma ve Afet Risk Azaltma” başlıkları altında, 11 sektör için 40 stratejik hedef tanımlanıyor.

İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi ve Eylem Planı 2024-2030 çerçevesinde sanayi için belirlenen stratejik hedefler;

 • Tetiklenen teknolojik riskler ve büyük endüstriyel kaza riski altındaki tesislerin tespit edilmesi ve öncelikli olarak uyum eylemleri geliştirilmesi,
 • Yatırım projeleri öncesinde, iklim değişikliğinin yatırıma ve yatırımın iklime etkilerinin birlikte değerlendirilmesi ve izlenmesi,
 • İklim değişikliği etkilerine karşı sigortalanabilirliğin artırılmasına yönelik sigortacılık mevzuatının gözden geçirilmesi sonucu gerekli güncellemenin yapılması,
 • Sanayi sektörünün yürüteceği çalışmalar için ulusal projeksiyon ve veri tabanlarına hızlı ve pratik erişimin sağlanması,
 • Sektör içinde iş birliklerinin teşvik edilmesi (mentörlük sistemi ve eğiticilerin eğitimi),
 • İklim değişikliğine uyum ögelerinin yeşil satın alma kriterlerine dahil edilmesinin teşvik edilmesi şeklinde sıralanıyor.

Tarım için ise belirlenen stratejik hedefler ise;

 • Tarım sektörünün iklim değişikliğine uyumu için politika ve yasal çerçevenin geliştirilmesi, kurumsal kapasitenin, iş birliğinin ve farkındalığın güçlendirilmesi,
 • Tarımsal üretimde ekosistemlerin ve doğal kaynakların korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması,
 • İklim değişikliğinin tarıma etkisi ve uyumu konusunda Ar-Ge çalışmalarının artırılması, tarımda veri tabanı, bilgi teknolojileri ve inovasyon uygulamalarının geliştirilmesi ve tarımsal faaliyetlerin buna uygun olarak yürütülmesi olarak tanımlanıyor.

Planda enerji sektörü için hazırlanan stratejik hedefler ise ;

 • Ülkemiz enerji sektörünün iklim değişikliğine uyumu için politik ve yasal çerçevenin geliştirilmesi, kurumsal kapasite ve iş birliğinin güçlendirilmesi, bilgi ve veri üretiminin ve paylaşımının artırılması,
 • İklim değişikliğine uyumu sağlamak için enerji kaynaklarında; üretim, iletim-dağıtım ve depolama altyapısının güçlendirilmesi, gerekli tasarımların göz önüne alınması ve elektrik enerji sistemi esnekliğinin artırılması olarak sıralanıyor.

Su kaynakları yönetimi için ise politik ve yasal çerçevenin geliştirilmesi, veri ve bilgi üretimi ile paylaşımının artırılması, kurumsal kapasitenin, iş birliğinin ve farkındalığın güçlendirilmesi ile su kaynaklarının korunması, iyileştirilmesi ve verimli kullanılmasının sağlanması hedefleniyor.

“İklim Değişikliği Azaltım Stratejisi ve Eylem Planı” açıklandı

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan “İklim Değişikliği Azaltım Stratejisi ve Eylem Planı (2024-2030)” iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında gerçekleştirilecek eylemlere yönelik bir rehber niteliği taşıyor.

Mevcut ulusal ve uluslararası çalışmalar dikkate alınarak ihtiyaç analizi ile politika haritalama çalışmalarının gerçekleştirilmesiyle hazırlanan eylem planı; kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları dahil olmak üzere tüm paydaşlarla politika ve önlemlerin formüle etme süreci doğrultusunda oluşturuldu.

Eylem planı 7 ana azaltım sektörü ve 2 yatay kesen tema alanına yönelik 49 strateji ve 260 eylemden oluşuyor. Eylem Planı’nın temel sektörel stratejileri arasında;

 • Enerji verimliliğinin tüm sektörlerde yaygınlaştırılması,
 • Yenilenebilir enerji kullanımının azami seviyeye çıkarılması,
 • Sanayide ürün bazında karbon ayak izinin ve karbon yoğunluğunun azaltılması, • Sürdürülebilirlik raporlamalarının yaygınlaştırılması,
 • İmalat sanayi sektörlerinde döngüsel ekonomi ve kaynak verimliliğinin teşvik edilmesi
 • Neredeyse sıfır enerjili binaların yaygınlaştırılması,
 • Bölgesel ısıtma ve soğutma sistemlerinin kullanımının yaygınlaştırılması,
 • Ulaştırma sektöründe elektrifikasyon sistemlerinin geliştirilmesi,
 • Entegre ulaştırma sistemlerinin geliştirilmesi,
 • Sıfır/düşük emisyonlu ulaştırma sistemlerine geçişin sağlanması,
 • İklim değişikliği ile etkili mücadele için yutak alanların korunması ve artırılması,
 • Ormancılık ve tarım işletmelerinin yüksek katma değerli döngüsel biyoekonomiye geçişin sağlanması,
 • Doğa dostu tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması,
 • Bilinçli gübre kullanımının sağlanması,
 • Hayvancılık kaynaklı metan emisyonlarının azaltılması,
 • Atıkların oluşmadan önlenmesi ve azaltılması,
 • Atıkların üretimde hammadde/kaynak olarak kullanımının artırılması,
 • Türkiye’de emisyon ticaret sisteminin kurulması,
 • Diğer karbon fiyatlandırma mekanizmaları konusunda altyapı çalışmalarının yapılması, • Temiz teknolojilerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması,
 • Tüm sektörlerde dijitalleşmenin sağlanması,
 • Sera gazı azaltımına yönelik teşvik ve destek mekanizmalarının geliştirilmesi,
 • Sürdürülebilir yatırım araçlarının geliştirilmesi,
 • Düşük emisyonlu bir ekonomiye geçişin adil dönüşüm ilkesiyle planlanması,
 • Adil geçiş ve istihdamın dönüşümü için kapasitenin geliştirilmesi,
 • Türkiye’nin net sıfır emisyon hedefinin eğitim sistemine entegre edilmesi yer alıyor.

 

Paylaş